Politika zpracování osobních údajů


Politika zpracování osobních údajů

Dobrý den,

moc děkujeme, že věnujete pozornost této zprávě. Jak jistě víte, i našeho vztahu se týká nařízení EU známé jako "GDPR".   V souladu s naší domluvou Vám zasíláme k potvrzení Politiku ochrany osobních údajů a Všeobecné obchodní podmínky Vašeho zařazení do naší databáze.

Pro potvrzení je třeba kliknout níže, oba texty prostudovat a dole potvrdit. Bez toho bychom byli nuceni naši komunikaci zastavit a data smazat.

Děkujeme za pochopení

Ing. Pavel Plachý, jednatel společnosti

a celý tým flow-r

Kdo jsme

Správcem osobních údajů je flow-r s.r.o, adresou: Thámova 132/28, 186 00, Praha 8, podnikající pod IČO: 03649628 (dále jen flow-r). Jsme profesionálové v oboru Recruitmentu. Naším primárním cílem je nalezení vhodných Kandidátů na poptávané pozice u našich Klientů. Podnikáme pod obchodními značkami flow-r.cz a personaliste.cz.

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje

Z tohoto důvodu pátráme po vhodných kandidátech zejména na specializovaných serverech, kde profesionálové vystavují své profesní životopisy (např. LinkedIn), spolupracujeme s firmami, které umožňují zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem (např. Jobs.cz), využíváme databázi našich kandidátů, oslovujeme kandidáty, na která dostaneme doporučení, případně kontaktujeme Kandidáty identifikované jinými cestami.

Jaké osobní údaje sbíráme

Osobní údaje, které o Kandidátech sbíráme zahrnují zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • adresu trvalého bydliště;
 • e-mailovou adresu;
 • telefonní číslo;
 • aktuální pracovní pozici;
 • pracovní zkušenosti;
 • dosažené vzdělání;
 • kvalifikace;

(informace uvedené v písm. a) až j) tohoto odstavce dále dle kontextu jednotlivě nebo celkově „Životopis“)

Pokud jsme osobní údaje nezískali přímo od Kandidáta, zaručujeme, že vždy nejdéle do 30 dnů od získání údajů Kandidáta kontaktujeme získáme jeho souhlas s dalším zpracováním údajů prostřednictvím odsouhlasení tohoto textu a souvisejících Všeobecných Obchodních Podmínek (VOP) .  Teprve poté budeme moci  s daty dále pracovat, uchovat je v naší databázi  a nabídnout je našim Klientům. Pokud nám seznámení s tímto textem a VOP nepotvrdíte, o Vás jako Kandidátovi bez dalšího zlikvidujeme.

Jak údaje zpracováváme

Náš Recruiter o Kandidátovi vytváří na základě získaných osobních údajů Kandidáta tzv. Profil Kandidáta, což je odborný názor Recruitera na Kandidáta, popisující zejména jeho přednosti a možnosti uplatnění vzhledem k možným pracovním pozicím   Tento profil se v čase může měnit a může být upravován, či doplňován tak, aby pro Konkrétního Klienta a konkrétní poptávanou pozici poskytoval co nejvíce relevantní informace o Kandidátovi.

U Kandidátů, kteří díky našemu doporučení byli v kontaktu s Klientem (interview u Klienta), uchováváme dále i názor Klienta a výsledek interakce Kandidáta s Klientem, stejně jako zhodnocení interakce z pohledu Kandidáta.

Kandidáta o výsledku interakce s Klientem vždy informujeme, přičemž Kandidát má vždy možnost se rozhodnout zda si přeje, aby byl dále uchován v naší databázi, nebo aby z ní byl vymazán (tedy aby smlouva o spolupráci byla ukončena).

Jak pracujeme k Klienty a jaké služby jim nabízíme se dočtete v článku Nacházíme vám nové kolegy.

Předávání 3.stranám

Nikdy Klientům nepředáváme údaje Kandidátů, který by s tím nebyli předem srozuměni. Klienti jsou smluvně zavázáni, aby po předání osobních údajů vešli nejdéle do 30 dnů do jednání s Kandidátem a zajistili si oprávnění pro další zpracování osobních údajů Kandidáta. V opačném případě musí osobní údaje zlikvidovat. Pokud by Klient v rámci výběrového řízení zamýšlel předat osobní údaje Kandidáta mimo EU, je povinností Klienta informovat Kandidáta a zajistit si jeho souhlas.

Pro uchovávání a zpracování osobních údajů zástupců Klientů a Kandidátů využíváme elektronickou databázi dodanou specializovanou firmou, s níž máme uzavřenu Smlouvu o Zpracování Osobních údajů. Ta zaručuje, že osobní údaje budou vždy zpracovány výhradně v souladu s touto politikou zpracování, budou vždy zpracovávané v rámci EU, budou vždy zabezpečeny v souladu se zákonnými požadavky a nebudou touto firmou využity pro žádné jiné účely.

Odměna za zpracování dat

Veškerá naše spolupráce s Vámi jako s Kandidátem především zpracování Vašich dat, jejich uchování a případné kontaktování Kandidáta s nabídkami pracovního uplatnění  je pro Kandidáta bezplatná.

Délka zpracování

Osobní údaje Kandidátů uchováváme v souladu se Smlouvou o spolupráci. Obvykle po dobu10 let, pokud Kandidát smlouvu neukončil, nebo pokud nevyjádřil zájem o její prodloužení.

Výmaz údajů

Po této době vymažeme všechny osobní údaje Kandidáta i údaje z nich odvozené a ponecháme si pouze údaje, které musíme uchovat v souladu s platnou legislativou (např. daňové zákony). Ponecháme si také jméno, příjmení, e-mail a telefon bývalého Kandidáta, které nám umožní, abychom dotyčnou osobu na základě její předchozí žádosti, s našimi nabídkami již neoslovovali.

Práva Subjektů osobních údajů

Kandidáti mohou kdykoli požádat flow-r o:

 • poskytnutí informací o tom, jaké osobní informace o nich flow-r zpracovává,
 • výmaz všech či části osobních údajů Kandidáta,
 • dočasné zablokování údajů tak, že nebudou součástí zpracování,
 • aktualizaci, či změnu osobních údajů.     

Abychom předešli jakékoli záměně osob, žadatel o informace musí flow-r poskytnout takové informace, aby mohl být jednoznačné identifikován, případně abychom mohli s dostatečnou jistotou určit, že jeho informace nezpracováváme. Námi doporučenou cestou je využití jedinečného identifikátoru, který každý Kandidát obdržel e-mailem  při zaslání smlouvy a před jejím odsouhlasením a který nám ho umožní bezpečně, a pro kandidáta pohodlně, identifikovat. Tedy ideální cestou je odpovědět, na tento e-mail od flow-r. (Tudíž silně doporučujeme si tento e-mail bezpečně uchovat).

Prosím prostudujte nedílnou součást této politiky zpracování osobních údajů v dokumentu Všeobecné obchodní podmínky vedení v databázi uchazečů o zaměstnání

Veškeré žádosti o informace, či výkon práv Subjektu údajů směřujte na:

poštovní adresa

flow-r s.r.o. 

privacy department

Thámova 132/28

Praha - Karlín

e-mailová adresa

privacy@flow-r.cz

Tato politika nabývá účinnosti dnem 5. 4. 2018.